Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Óvodánkban, bölcsődénkben minden szakképzett, gyermekszerető, gyermekekhez értő óvodapedagógus, kisgyermeknevelő és dajka azért dolgozik, hogy olyan gyermekközpontú óvodai, bölcsődei életet alakítsuk ki, ahol a derű, a nyugalom, a jó közérzet a jellemző, ahol gondoskodni tudunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítéséről.
Az egyéni szükségletek mellett törekszünk a társas szükségletek kielégítésére, amely jelenti a felnőttekkel, társakkal való jó kapcsolat alakítását és az együttműködést. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkalmazkodó képesség, önállóság, segítőkészség, udvariasság, figyelmesség, türelem, tolerancia, kitartás, a konfliktuskezelés képességének alakítására.
Az alapfeladataink mellett a Pedagógiai Programunk alapján kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, felzárkóztatást, integrációt. 2023/2024 nevelési évben 3 tehetséggondozó műhelyt indítottunk. Az Óvodai integrációs Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk az esélyegyenlőségének növelése, a hátrányok csökkentése, a gyermek egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése, az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítése.
Valljuk, hogy az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, ezért ezeket a területeket kiemelten kezeljük. Folyamatos életszervezés mellett elég időt hagyunk a játékra, biztosítjuk a mindennapos mozgás lehetőségét.
Sokféle tevékenységforma (mesélés, verselés, éneklés, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, bábozás, dramatizálás, séta, kirándulás, kísérletezés, stb.) kínálatával biztosítjuk, hogy a gyerekek megfelelő ismeretek, képességek birtokában kezdhessék meg az iskolai életet.
Fontosnak tarjuk, hogy az óvodás évek alatt minden gyermek, önmagához képest fejlődjön. A fejlődést nem erőltetjük, de folyamatosan nyomon kísérjük, szükség esetén segítséget nyújtunk a továbblépéshez. Mottónk: „Semmit nem végzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szüksége van.”
Óvodánkat a rugalmas, részben folyamatos napirend jellemzi. Ez egyrészt biztonságot ad a gyermeknek, mert pontosan tudja, hogy mikor mit várnak el tőle a felnőttek és a gyermekek. Másrészt a napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy egyéni tempó, teljesítőképesség, egyéni igény szerint végezzék a gyerekek a különböző tevékenységeket.
Mi az, amit szeretnénk?
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szívesen, örömmel járnak óvodába. Derűsek, kiegyensúlyozottak, közvetlenek, szeretettel fordulnak társaik, a felnőttek felé.
Szeretnénk, ha nyitottak, érdeklődőek lennének, ha megőriznék természetes kíváncsiságukat, őszinteségüket, ha örömmel vennének részt minden óvodai tevékenységben.
Szeretnénk, ha kibontakozna önállóságuk, alkalmazkodó - és együttműködő képességük, ha óvodáskor végére birtokába lennének olyan emberi tulajdonságoknak, egyéni képességeknek és ismereteknek, amelyek segítik az iskolai élethez való alkalmazkodást, a különböző élethelyzetekben való eligazodást, a másság elfogadását.
Programunk épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, (Óvodai Nevelés Programja, Alapprogram), a módosított Alapprogramra, meglévő helyi programunkra, illetve a kompetencia alapú programcsomag azon elemeire, amellyel a nevelőtestület azonosulni tud, illetve a helyi viszonyoknak megfelelően teljesíteni tudja az óvodai nevelés célját, feladatát.
Intézményünk története, felépítése

Sásdon az első óvoda 1904 tavaszán nyílt meg, mai helyére 1949-ben költözött. 2009. július 1-jéig szervezetileg és szakmailag önálló óvodaként működtünk. 2009. július 1-jétől a Sásdi Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként ellátjuk Sásd, és a környező 7 település (Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok községek) gyerekeinek óvodai nevelését. Az óvodából kikerülő tanköteles korú gyermekeket az ÁMK keretein belül működő helyi általános iskola fogadja. A gyermeklétszám változásával párhuzamosan nőtt az óvodapedagógusok, a gyermekcsoportok száma is. A kezdeti 1 csoportból 1968-ban 3, 1977-ben 6, majd 1981-ben 7 csoport lett. 1991-96-ig ismét 6, majd az 1998-99-es nevelési évet kivéve (amikor a magas gyermeklétszám miatt indokolttá vált a 6. csoport átmeneti működtetése) 5 csoportos óvodaként működtünk, egészen a 2006/2007. nevelési év végéig. 2010. július 1-jétől óvodánkhoz szakmailag önálló 1 csoportos bölcsőde csatlakozik, amely 2010 szeptemberétől fogadja a gyermekeket. Új nevünk Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje.
A 2012/2013-as nevelési évben 4 vegyes összetételű csoportunk volt.
2013. január szervezeti változás történt intézményünk szerkezetében és fenntartásában. Az új fenntartónk Sásd Város Önkormányzata. Maradtunk a Sásdi ÁMK része.
A 2013/2014-es nevelési évet 5 vegyes összetételű csoporttal indítottuk. A csoportbővítés lehetősége a DDOP-3.1.2-12-0006 Óvoda felújítás pályázat kapcsán valósult meg. Az óvodánkba kerülő gyermekek a Süni, a Napocska, a Hétszínvirág, a Micimackó, vagy a Teddy csoport óvodásai lehetnek. Az utóbbi csoportban magyar-német kényelvű nevelés folyik, ahol arra törekszünk, hogy a napi tevékenységek közben természetes módon fejlődjön a gyermekek nyelvi kultúrája, a kisebbségi nyelv és kultúra iránti érzékenysége: a gyermekek ismerkednek a német nyelvvel, tanulgatnak német nyelvű mondókákat, verseket, dalokat is. Nevelési célkitűzéseink megvalósításában fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést, a jó kapcsolat kialakítását. Mindennapi találkozásaink mellett, az óvoda-család kapcsolatot a közös programok alkalmával igyekszünk elmélyíteni.
A pályázatok folyamatos kísérése mellett célunk a szakmai munkánk színvonalának növelése, infrastruktúránk fejlesztése. Jelentősebb pályázataink:
EFOP-3.9.2-16-2017-00044Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt
2020-ban a Magyar Falu Program támogatását felhasználva a sásdi óvoda udvarába korszerű kültéri játszóeszközöket telepíthettünk. A pályázati forrásból vásárolt játékok elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. A projekt eredményeként biztosítani tudjuk a gyerekek számára a mindennapos mozgás lehetőségét biztonságos körülmények között.
A 2022/2023-as nevelési év sok szervezeti és megvalósulási változást hozott az intézményegység életébe. Megváltozott az intézményegység neve. Az új nevünk Sásdi ÁMK Meserét Óvodája és Bölcsődéje.  Ebben a nevelési évben az új bölcsődei beruházás befejeződött, így a 2022/2023 nevelési/gondozási évet már az új létesítményben kezdhetik a bölcsődés korú gyermekek. Az új létesítmény minden szempontból megfelel a szakmai és hatósági előírásoknak. Ez nagyrészt köszönhető a fenntartó hozzáállásának, támogatásának. A pályázati forrás a megemelkedett építési alapanyagok költsége miatt nem fedezte a kivitelezés teljes költségét. Saját forrásból készült el az intézmény körülvevő kerítés, a játszótér telepítése a berendezés és az esztétikai kiegészítők nagy része.
Bölcsődénk Sásd város szívében található az Óvoda épületével egy udvarban, külön ingatlanon. A bölcsődéhez tágas udvar tartozik ahol homokozó, hinták, fedett terasz található, változatos udvari játékokkal, amelyek mind a gyermekek igényeihez vannak igazítva. Mind az épület, mind az udvar kialakításánál kiemelten hangsúlyt kapott a gyermekközpontú, biztonságos, vidám környezet kialakítása. A közös intézményben a bölcsőde szakmailag önálló, külön vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelővel rendelkezik.
Két tágas csoportszobában a fa bútorok, a színes és változatos játékeszközök otthonosságot és melegséget sugároznak. A folyamatos napirend segítségével szervezzük a különböző korú és fejlettségi szintű gyermekek életét a csoportokban, hogy minden kicsi egyéni igényét ki tudjuk elégíteni.